รายชื่อเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

นายอโณทัย นาคไทรทอง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายดิเรก กลิ่นกาหลง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นายเสกสรรค์ กลิ่นกาหลง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายทรงศักดิ์ มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายชยวีร์ กว้างขวาง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายดัสกร ตุกัง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายประยูร เครื่องเพ็ชร
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายจุลจักร บัวชื่น
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นายภาณุเดช ตัณฑุลวณิชย์
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นายประทิน วงษ์มณีวรรณ
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายศิวพล หมื่นศรี
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายอนุชิต เอี่ยมละออ
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

กลับ
ถัดไป