รายชื่อเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

นางสาววันดี รักชาติ
หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

นางสาวสุกัญญา ม่วงเจริญ
ธุรการ
นายระพีพัฒน์ นิ่มลมูล
นายช่างเทคนิค
นายปราการ ฉายอรุณ
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายนาวี เขมระกุล
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นายชัยรัตน์ แสงอาทิตย์
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นายเสรี สุขเย็น
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายจาตุรงค์ พยงค์งาม
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
นายรังสรรค์ ทองดี
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

กลับ
ถัดไป