หน้าที่ ๒

พระที่นั่ง ๔ องค์ คือ
  พระที่นั่งโกสีย์วสุภัณฑ์ พระที่นั่งมันธาตุรัตน์โรจน์
  พระที่นั่งโชติรสประภาต์ พระที่นั่งโชติรสประภาต์
ตำหนักต่างๆ ๑๔ ตำหนัก คือ
  ตำหนักวาสุกรีก่องเก็จ ตำหนักเพชร์รยับ
  ตำหนักทับทิมสด ตำหนักมรกฎสุทธ์
  ตำหนักบุศราคำ ตำหนักก่ำโกมิน
  ตำหนักนิลแสงสุก ตำหนักมุกดาพราย
  ตำหนักเพทายใส ตำหนักไพฑูรย์กลอก
  ตำหนักดอกตะแบกลออ ตำหนักโอปอล์จรูญ
  ตำหนักมูลการะเวก ตำหนักเอกฟองมุก
ศาลา ๑ ศาลา คือ ศาลาหมอกมุงเมือง
ประตูพระราชฐานชั้นใน ๘ ประตู คือ
  ประตูนาคนารถชุมนุม ประตูภุมมเทพาวาส
  ประตูจาตุราชสุราไลย ประตูไตรตรึงษ์พิมาน
  ประตูยามาคารรุจิต ประตูดุสิตเทวะสะภา
  ประตูนิมมานรดี ประตูศรีษัษฐสรวง
ทางในพระราชฐาน ๒๖ ทาง คือ
  ทางโรยทองทราย ทางรายทองเหรียญ
  ทางเดียรทองบาท ทางดาษทองใบ
  ทางไล้ทองหลอม ทางอ้อมทองหล่อ
  ทางต่อทองลวด ทางกวดทองก้อน
  ทางดอนทองพัด (ดึงษ์) ทางอัดทองทศ
  ทางจรดทองพิศ ทางปิดทองแผ่น
  ทางแล่นทองลิ่ม ทางริมทางมุ่น
  ทางหนุนทองเม็ด ทางเสร็จทองอาบ
  ทางราบทองแร่ ทางแผ่ทองเลี่ยม
  ทางเอี่ยมทองลาด ทางพาดทองแท่ง
  ทางแผลงทองหุ้ม ทางคุมทองหลอด
  ทางทอดทองปรุ ทางบุทองราบ
  ทางทาบทองแล่ง ทางแต่งทองแช่
บันได 21 บันได คือ
  บันไดเนรคันถี บันไดรีฟันม้า
  บันไดดาปะเยนนูน บันไดมูนโสตนหนา
  บันไดศิลาทอง บันไดผองผลึก
  บันไดปึกประพาฬ บันไดปานแท่งหยก
  บันไดปกนากสวาด บันไดลาดนากกสวย
  บันไดรวยศิลาแร่ บันไดแพร่เพ็ชร์น้ำค้าง
  บันไดพร่างนิลน้ำขาว บันไดพราวตากะต่าย
กลับ
ถัดไป