เกาะสีชังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าที่ ๑

        ช่วงต้นรัชกาลที่ ๕
๑. การเสด็จประพาสเกาะสีชัง

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสจันทบุรี โดยเรืออรรค
ราชวรเดช ในระหว่างทางก็เสด็จประพาสเกาะสีชังด้วย ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับ การประพาสเกาะ สีชังไว้ในจดหมายเหตุระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี โดยสาระสำคัญของจดหมายเหตุดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จไปดูสถานที่และเยี่ยมบุคคล เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ และตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประพาสเกาะสีชัง นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์โครงเกี่ยวกับเกาะสีชังไว้ดังนี้

   ถิ่นสุขกายสุขด้วย
จิตรโปร่งปราศราคี
สองสุขแห่งชาวสี
อายุย่อมยืนพื้น
ถิ่นดี
ชุ่มชื้น
ชังเกาะ นี้แฮ
แต่ร้อยเรือนริม

 

กลับ
ถัดไป