ระเบียบปฏิบัติของพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

 ๑. พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานเปิดทำการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่า
     เข้าชม หยุดวันจันทร์ ( อาคารปิด แต่เข้าชมภายนอกได้) ยกเว้นวันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
 ๒. ในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมียุวมัคคุเทศก์บริการนำชมพระจุฑาธุชราชฐาน
 ๓. การนำรถเข้าภายในพิพิธภัณฑ์
     - วันธรรมดา ตั้งแต่ 16.00-19.30 น.
     - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 17.00-19.30 น.
     ( ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และขออนุญาตเป็นกรณีๆ )
 ๔. ห้ามนำสุรา ของมึนเมาเข้ามาดื่มภายในพระจุฑาธุชฐาน
 ๕. ห้ามเข้ามาขายของภายในพระจุฑาธุชราชฐาน ( ยกเว้นในสถานที่และเวลาที่พิพิธภัณฑ์ได้จัดให้ )
 ๖. ห้ามตกปลา ปลาหมึก ภายในพระจุฑาธุชราชฐาน
 ๗. โปรดแต่งกายสุภาพในการเข้าชม
 ๘. ห้ามใส่ชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำทะเล และนอนอาบแดด
 ๙. การเข้ามาถ่ายภาพ บันทึกเทปเพื่อการพาณิชย์หรือเผยแพร่ต้องขออนุญาต และทางพิพิธภัณฑ์ขอรับบริจาดเงิน
     เพื่อทำนุบำรุงสถานที่
๑๐. การขอใช้สถานที่พระจุฑาธุชราชฐานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องขออนุญาต
๑๐. ห้ามเทียบเรือรับส่งคนภายในพระจุฑาธุชราชฐาน ( ยกเว้นกรณีที่ทำการขออนุญาตแล้ว )
๑๑. ไม่ทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่
      สถานที่
๑๒. ไม่ทำการใดๆภายในพระจุฑาธุชราชฐานอันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นที่เสียมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่น
      ศาสนา และวัฒนธรรม หรือก่อความ รำคาญแก่ผู้เข้าชมอื่น
๑๓. ไม่ขีดเขียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆลงบนสถานที่ต่างๆ
๑๔. ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาภายในพระจุฑาธุชราชฐาน
๑๕. ห้ามนำทรัพยากรภายในพระจุฑาธุชราชฐานออกไปภายนอก ( หิน ทราย กระรอกขาว ต้นไม้สงวน วัตถุโบราณ
      ฯลฯ )