Photo Gallery

     รวบรวมรูปภาพจากโครงการประกวดภาพถ่าย พระจุฑาธุชราชฐาน พิพิธภัณฑ์ ณ เกาะสีชัง เอกลักษณ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า และความสวยงามของพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อันได้แก่ภาพสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในอาคาร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์โดยรอบพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์ ประจำปี 2554

วัดอัษฎางคนิมิตร
สะพานอัษฎางค์
เรือนวัฒนา
เรือนผ่องศรี
เรือนอภิรมย์
เรือนไม้ริมทะเล
พลับพลารัชกาลที่ ๕
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ / เจดีย์เหลี่ยม / จุดชมวิว
อื่นๆ