สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

      สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย หรือทูลกระหม่อมติ๋ว อันเป็นพระนามที่เรียกในหมู่พระประยูรญาติและข้าราชบริพาร ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ประสูติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ พระตำหนักมรกฎสุทธิ์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ นอกจากวิชาการหลักทรงได้ศึกษาวิชาการดนตรีและการละคร ที่ทรงโปรด นับเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่มีความสามารถในการดีดพิณใหญ่ ๔๗ สาย ซึ่งเรียกว่า ฮาร์พ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทรงเปียโนและไวโอลิน เมื่อสำเร็จการศึกษาทรงนำฮาร์พและเปียโนคู่หลังใหญ่กลับมาเมืองไทย ส่วนดนตรีไทย สามารถทรงระนาดและฆ้องวง
      สำหรับวิชาการละครนั้น ทรงศึกษาวิธีการแสดง การจัดโรงละคร เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับยุคสมัย การใช้ดนตรีประกอบการแสดง ตลอดจนการจัดฉากแสงและเสียง ทรงมีส่วนผลักดันให้เกิดหนังสือตำนานการฟ้อนรำขึ้น และทรงสนพระทัยในการแสดงละครดึกดำบรรพ์ จึงทรงนิพนธ์บทละครดึกดำบรรพ์ด้วยกัน ๓ เรื่องคือ สองกรวรวิก จันทกิรี และพระยศเกตุ
      เกี่ยวกับด้านการช่างนั้น ทรงมีพื้นฐานมาแต่ทรงพระเยาว์ และทรงโปรดวิชาการแขนงนี้เป็นอย่างยิ่ง ทรงมีความรู้ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ ตลอดจนเครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้งวิชาการถ่ายภาพด้วย
      เมื่อเสด็จกลับจากทรงศึกษาต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินก่อสร้างวังในบริเวณพระราชวังปทุมวัน ได้รับพระราชทานนามว่า “วังเพ็ชรบูรณ์” ทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โปรดให้สร้างตำหนักแรก คือ ตำหนักประถม ซึ่งเป็นตำหนักไม้สัก ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง และตำหนัก รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ อีกหลายรายการ เนื่องจากความสนพระทัยในการละครและดนตรีของไทย จึงโปรดให้ตั้งชื่อตำหนักและสถานที่ต่าง ๆ ตามชื่อเพลงไทยเดิมทั้งสิ้น อาทิ ตำหนักสันนิบาตน้อย เรือนกินนรรำ เรือนลมพัดชายเขา เป็นต้น
      ด้านการทรงงาน ด้วยความมุ่งมั่นพระทัยที่จะทรงรับราชการเป็นพระอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก จึงทรงมีลายพระหัตถ์ไปยังเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เพื่อให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระบรมราชานุญาตตามพระประสงค์ต่อมา ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์พระองค์แรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและของประเทศไทย ทรงมีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ ทรงสอนวิชาภาษาอังกฤษของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เริ่มทรงงานเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

 
ถัดไป