ลานสรง

     ลานสรงเป็นที่สรงน้ำของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอดีต ลานนี้จะมีมหาดเล็กตักน้ำจากสระมหาโนดาดต์นำมาสำหรับรัชกาลที่๕ ใช้สรงน้ำ

        
  
กลับ