บ่อน้ำภายในพระจุฑาธุชราชฐาน

     บ่อน้ำภายในพระจุฑาธุชราชฐาน จะแบ่งออกเป็น สระ ๓ สระ ธาร ๒ ธาร บ่อ ๑๓ บ่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดสร้าง สระ ธาร บ่อน้ำ ต่างๆภายในพระจุฑาธุชราชฐาน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพระราชฐาน เนื่องด้วยเกาะสีชังมีปัญหาขาดแคลนน้ำจืด จำเป็นต้องมีการกักเก็บน้ำจืดไว้เมื่อฤดูฝนมาถึง โดยภายในพระราชฐานตามทางต่างๆจะมีรางข้างทางเพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำฝนลงสู่บ่อต่างๆภายในพระราชฐาน และบ่อต่างๆก็จะถูกเชื่อมถึงกันเพื่อถ่ายเทน้ำเมื่อน้ำล้นบ่อ คล้ายๆระบบชลประทานเล็กๆในเขตพระราชฐาน โดยสระ ธาร บ่อ ภายในพระจุฑาธุชราชฐาน จะมีชื่อคล้องจองกัน ดังนี้

 สระ 3 สระ คือ
 
สระเทพนันทา สระมหาโนดาดต์ สระประพาศชลธาร
บ่อ 13 บ่อ คือ
  บ่อเชิญสรวล บ่อชวนดู
  บ่อชูจิตร บ่อพิศเพลิน
  บ่อเจริญใจ บ่อหทัยเย็น
  บ่อเพ็ญสำราญ บ่อศิลารอบ
  บ่อขอบก่อ บ่อล้อหอย
  บ่อน้อยเขา บ่อเสาเหมือนคู่
  บ่อดูเหมือนต่อ  
 ธาร 2 ธาร คือ
  ธารเครื่องหอมปน ธารสุคนธ์ปรุง