บันไดภายในพระจุฑาธุชราชฐาน

     บันไดภายในพระจุฑาธุชราชฐานเป็นบันไดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ทรงขึ้นเพื่อเป็นทางเดินในพระราชวัง ซึ่งรูปแบบบันไดที่ได้จัดสร้างนั้นจะมีลักษณะที่กลมกลืนกับพื้นที่ ที่เป็นหินมีการทำลดหลั่นอย่างกลมกลืนกับพื้นที่ และมีชื่อที่คล้องจองกัน ซึ่งเป็นชื่อของศิลาต่างๆ โดยชื่อของบันไดทั้ง21 บันได มีดังนี้

  บันไดเนรคันถี บันไดรีฟันม้า
  บันไดดาปะเยนนูน บันไดมูนโสตนหนา
  บันไดศิลาทอง บันไดผองผลึก
  บันไดปึกประพาฬ บันไดปานแท่งหยก
  บันไดปกนากสวาด บันไดลาดนากกสวย
  บันไดรวยศิลาแร่ บันไดแพร่เพ็ชร์น้ำค้าง
  บันไดพร่างนิลน้ำขาว บันไดพราวตากะต่าย
  บันไดพรายแคเมียว บันไดเขี้ยวหฌุมาน
  บันไดผสานโมรา บันไดศิลาสีอ่อน
  บันไดท่อนมาเบอ บันไดเสมอกรุนผา
  บันไดศิลาอ่อนลาย