ศาลศรีชโลธรเทพ
หน้า 2


    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าศาลเทพารักษ์หลังเดิมนั้นตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ตัวศาลก็ไม่งาม รกรุงรัง อันจะทำให้บริเวณหน้าศาลากลาง ซึ่งเป็นสถานที่จัดการพิธีต่างๆ ตลอดจนการรับแขกเมืองพลอยไม่งามไปด้วย ดังนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลขึ้นใหม่ มีขนาดกว้างใหญ่ เป็นอาคาร 2 ห้อง ขื่อกว้าง 4 ศอก มุงกระเบื้องทราย มีช่อฟ้า ใบระกา ประตูหน้าต่างทาสีแดง ฝาผนังก่ออิฐถือปูน ศาลแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนไหล่เขา ด้านเหนือของบริเวณศาลากลาง มีการปรับและถมที่ ทำเป็นลานลดหลั่นกัน ทำเกยและอัฒจันทร์ขึ้นเกย ทำบันไดขึ้นศาลเทพารักษ์และพระราชทานนามศาลเทพารักษ์แห่งใหม่นี้ว่า “ศาลศรีชโลธรเทพ” และมีการฉลองเชิญจ้าวขึ้นศาลใหม่ในวันที่ 19 สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก 110 ปัจจุบันชาวเกาะสีชังจะมีการทำพิธีสักการะศาลศรีชโลธรเทพในวันที่ 19 เมษายน โดยจะประกอบพิธีบวงสรวง ศรีชโลธรเทพ พิธีไล่สิ่งชั่วร้าย พิธีตีเมฆหมอก เพื่อขอฝน และประเพณีกองข้าวของชาวเกาะสีชัง
    ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : มีการขุดต่อยศิลาแลถมดินที่เชิงเขาเปนลานสองชั้น แล้วก่อลำดับศิลาถือปูนลานชั้นบน ชานกว้าง 2 วา 3 ศอก ยาว 4 วา 2 ศอก ลานชั้นบนทำศาลจ้าวหันน่าลงทะเล 1 หลัง 3 ห้อง เปนมุขโถงห้อง 1 มีผนัง 2 ห้อง ศาลจ้าวนั้นทำด้วยไม้จริงเครื่องสับ ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้ากว้าง 1 วา ยาว 2 วา 1 ศอก แลมีชั้นทักษิณก่อกำแพงแก้วลานกว้าง 2 ศอก รอบมีบันไดตั้งแต่ลานชั้นบนถึงชั้นล่าง ที่ลานชันล่างปลูกโรงละครเครื่องผูกหลัง 1 กว้าง 2 วา 3 ศอก ยาว 4 วา 2 ศอก แลก่อบันไดเกย การทำศาลจ้าวนี้ พระอมรมหาเดช เปนนายด้านดูการเบ็จเสร็จ พระประดิดนิเวศกำกับทำการไม้ 
กลับ