สะพานอัษฎางค์
หน้า 2


    อนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นตาลไว้ 4 ต้นที่เชิงบันไดต้นสะพาน ตรงหน้าสะพานปลูกตรงกันอีก 2 ต้น เป็น 4 มุม ในการปลูกต้นตาลนั้นได้มีการเตรียมขุดหลุมไว้ 4 หลุมในวันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2434 เวลาประมาณ 6 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกทรงขุดดินในหลุมต้นตาลเป็นฤกษ์พอสังเขปแล้ว ทหารเรือยกต้นตาลลงวางในหลุมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกลบดินและทรงรดน้ำต้นตาล ขณะนั้นทหารเป่าแตรสรรเสริญพระบารมี เจ้าพนักงานประโคมพิณพาทย์พร้อมกัน จากนั้นจึงทรงขุดพื้นที่ที่จะก่อถนนเริ่มต้นพอเป็นสังเขป พนักงานประโคมแล้วจึงลงมือทำการขุดและก่อคันถนนต่อไป
    ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : สะพานอัษฎางค์ ตัวสะพานทำด้วยไม้สักทาสี และตรึงเหล็กอันแข็งแรงทั้งสิ้น เสารับรอดและคานนั้นปักลูกไม้และก่อศิลาด้วยซีเมนต์ผสมปูน เป็นสะพานยาวตั้งแต่ถนนถึงปลายสะพาน 3 เส้น 1 วา 2 ศอก พื้นกว้างขนาดหลังพนักทั้ง 2 ข้าง 2 วา เหลือชานนอกพนักอีกข้างละ 6 นิ้ว มีโรงพักบนสะพาน 3 หลัง ตั้งที่ต้นสะพานหลัง 1 ที่กลางสะพานหลัง 1 ที่ปลายสะพานหลัง 1 กว้าง ยาวเท่ากันทั้ง 3 หลัง คือ กว้าง 3 วา ยาว 6 วา สูง 2 วา 6 นิ้ว แต่โรงพักต้น และปลายสะพาน 2 หลังนั้น มีมุขต่อออกมาอีกหลัง หลังละมุข บรรจบต้นและปลายสะพาน มุขยาวจากตัวโรง 1 วา 1 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว กว้าง 2 วา เสาก่อด้วยศิลารับคานสะพานนั้น รวม 36 เสา รูปเสาเป็นรูปไข่ต้นโต ปลายเล็กสูงต่ำตามลำดับ พื้นดินลาด ติดเสาสะพานต้นสูง 3 ศอก เสาคู่ปลายสูง 2 วา 1 ศอก ต้นเสากว้าง 1 วา 1 คืบ ยาว 1 วา 3 ศอก ปลายเสากว้าง 2 ศอก ยาว 2 ศอก 10 นิ้ว เสารับคานโรงพักกลางอีก 2 เสา ต้นเสากว้าง 1 วา ยาว 4 วา 3 ศอก ปลายเสากว้าง 2 ศอก 1 คืบ ยาว 3 วา 3 ศอก สูง 2 วา แลบันไดลงน้ำ ตามโรงพักอีก 7 ที่ โรงต้นสะพาน 2 บันได ๆ ละกว้าง 3 ศอก 4 นิ้ว ยาว 2 วา 1 ศอก บันไดโรงกลางสะพาน 2 บันได ๆ ละกว้าง 1 วา 1 คืบ ยาว 4 วา 1 ศอก และมีพนักสูง 1 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว ทั้งสองข้างสะพานและรอบโรงพักทั้ง 3 ทั้ง มีเก้าอี้ยาวที่โรงพักละ 4 ตัว รวม 12 ตัว

    สภาพปัจจุบัน
    เนื่องด้วยสะพานอัษฎางค์ของเดิมได้พุพังไปหมดแล้ว จึงมีการสร้างสะพานขึ้นมาใหม่ให้เหมือนของเดิม โดยแบ่งเป็น 2ช่วง คือช่วงบูรณะครั้งแรกได้สร้างตัวสะพาน และเมื่อบูรณะครั้งที่ 2 จึงได้สร้างตัวศาลาขึ้น 3 หลัง          

 
กลับ