เรือนวัฒนา
หน้า 2

    ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : เรือนวัฒนา เป็นอาคาร 2 ชั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร โดยประมาณ หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องเกล็ดเต่า อาคารก่ออิฐถือปูน ความหนาของกำแพงประมาณ 0.30 เมตร ทาสีขาว ด้านหน้าซึ่งเป็นทิศใต้หันสู่ทะเลมีเฉลียงยาวตลอดทั้งชั้นบนและชั้นล่าง กว้างประมาณ 2 เมตร มีลูกกรงไม้กันตก บันไดทางขึ้นอยู่กลางอาคารด้านหน้า เป็นบันไดก่ออิฐ ถือปูน ขั้นบันไดทำด้วยหินทราย ด้านทิศใต้มีประตูชั้นล่าง 3 ประตู ชั้นบน 3 ประตู แนวตรงกัน ด้านทิศเหนือ มีหน้าต่างชั้นล่าง 3 บาน ชั้นบน 3 บาน แนวตรงกัน ด้านสกัดหัวท้ายมีหน้าต่างชั้นบน 2 บาน ชั้นล่าง 2 บานแนวตรงกัน ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ ขนาด 6.00X7.00 เมตร 1 ห้อง ห้องบันได 1 ห้อง และห้องเล็กข้างบันได 1 ห้อง ขนาด 3.00X3.50 เมตร โดยประมาณชั้นบนแปลนเหมือนชั้นล่าง ส่วนพื้น บันได ประตู หน้าต่าง เพดาน และโครงหลังคาทำด้วยไม้สัก รูปแบบของอาคารเป็นอย่างอาคารตะวันตก ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น คือ มีเฉลียงแล่นตลอดความยาวของอาคาร รูปแบบเรียบง่าย ดูมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งตกแต่งเกินจำเป็น

    
สภาพปัจจุบัน
จากการบูรณะพระจุฑาธุชราชฐานเป็น พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เรือนวัฒนาได้จัดเป็นเรือนที่มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพระจุฑาธุชราชฐาน ดังนี้
     1. การพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร
     2. การฉลองสิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นที่เกาะสีชัง
     3. การก่อพระฤกษ์รากพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์
     4. การแห่เจ้าขึ้นศาล
     5. การเปิดโรงเรียนเสาวภา
     6. การไหว้ครูรำอาวุธ
     7. การฉลองพระพุทธบาทที่เกาะสีชัง
     8. การบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขะบุรณมี
     9. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จประพาสเกาะสีชัง
    10. การแสดงพิพิธภัณฑ์
    11. ราชทูตเยอรมันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
    12. การรื่นเริงวันบรรจบรอบพระชนมายุ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ
นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการในเรื่องดังกล่าวแล้วเรือนวัฒนายังจัดแสดงการจำลองพิธีการวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ และนำรูปปั้นหินอ่อนของพุฝอยสุหร่าย (ของเดิม) มาจัดแสดงด้วย

 
กลับ