เจดีย์เหลี่ยม

     ไม่ปรากฏประวัติการสร้างแต่อย่างไร สันนิษฐานเพียงว่าน่าจะเป็นเจดีย์ตามบันทึกของนาย จอร์น ครอว์เฟิร์ด ( John Crawfurd ) ราชฑูตอังกฤษเมื่อปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในปี พ.ศ. 2365 ได้บันทึกการสำรวจสภาพภูมิประเทศ พันธ์พืช สัตว์ ธรณีสัณฐาน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเกาะสีชัง โดยพบว่ามีเจดีย์อิฐ สูง 30 ฟุต สันนิษฐานว่าเป็นที่สำหรับชาวเรือมานมัสการ
     ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : เป็นเจดีย์ก่ออิฐฉาบปูน รูปเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงชะลูด มีฐานเป็นแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกว้างประมาณ 7 เมตร ฐานสูง 0.60 เมตร ตัวเจดีย์มีความสูงจากพื้นถึงส่วนยอดประมาณ 8.30 เมตร ส่วนยอดและส่วนฐานขององค์เจดีย์แกะเป็นลวดลายกลีบบัว ตัวเจดีย์ตั้งบนพื้นหินหันด้านต่างๆ ตรงกับทิศทั้ง 4

        
  
กลับ